Tag Archives: อนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ไว้กับ sbobet

sbobet,วัฒนธรรมไทย,ประเพณี,อนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย ในประเทศไทยมีคนมากมายมาจากแต่ละที่ การมารวมกันของคนในแต่ละพื้นที่ได้สร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และได้ประพฤติปฏิบัติสืบกันมานับเป็นระยะเวลานาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านขึ้นมา วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมีมากมายและครอบคลุมการดำเนินชีวิตทุกด้านของผู้คนที่อาศัยในท้องถิ่นแห่งนั้นๆ ทั้งทางด้านอาหาร เครื่องแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ศิลปะ ศาสนา และลัทธิความเชื่อ ยารักษาโรค ประติมากรรมหัตถกรรม และการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น เรา sbo mobile มารู้จักวัฒนธรรมบางส่วนกันดีกวาค่ะ เพราะมันมีมาคู่กับคนไทยนานแล้ว จนบางคนไม่เคยรู่ว่ามีอยู่ เรา sbobet มาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเรากันเถอะค่ะ วัฒนธรรมไทย กับ sbobet888 วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ วัฒนธรรมทางภาคเหนือเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่ยังคงยึดมั่นในขนบธรรมประเพณีของพระพุทธศาสนา ที่แสดงออกถึงมิตรไมตรีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกน มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งที่คนคนท้องถิ่นในภาคเหนือยังรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งเชิดหน้าชูใจ ภาคภูมิ ในที่นี้จะกล่าวถึงตัวอย่างวัฒนธรรมที่สำคัญบางส่วนให้ได้ศึกษากันค่ะ 1ด้านอาหาร โดยตัวอย่างของวัฒนธรรมในด้านนี้ ได้แก่ ประเพณีเลี้ยงข้าวแลงขันโตกหรือกิ๋นข้าวแลงขันโตก เป็นประเพณีของชาวล้านนา ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน อาทิเช่น เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ เป็นต้น และใช้ภาษไทยเหนือเป็นภาพูด มีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามมีอาหารภาคเหนือมากมายหลายชนิด เจ้าภาพเหรื่อจะแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายหญิง งานเลี้ยงขันโตกจะเริ่มด้วยขบวนแห่นำขบวนขันโตกด้วยสาวงามช่างฟ้อน ตามมาด้วยคนหาบกระติบหลวง […]